XVII. Prelucrarea datelor cu caracter personal -…

Categorii de date prelucrate şi informarea persoanelor vizate cu privire la drepturile de care beneficiază pe linia prelucrării datelor cu caracter personal în scopul obţinerii vizelor de intrare în România şi PMT

Printre principiile care stau la baza prelucrării datelor cu caracter personal, sunt: buna-credinţă, autorizarea şi responsabilitatea în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal; colectarea datelor exclusiv în scopuri bine determinate, explicite şi legitime; colectarea adecvată şi neexcesivă a datelor personale, în raport cu scopul pentru care sunt colectate şi prelucrate; confidenţialitatea asupra prelucrării datelor cu caracter personal; respectarea drepturilor persoanelor vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuată de către MAE, numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare, potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din RGPD.În calitate de operator, MAE procesează numai categorii de date necesare în vederea examinării cererilor de vize formulate în conformitate cu dispoziţiile OUG nr.194/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a cererilor de PMT preluate în baza dispoziţiilor acordurilor bilaterale în materie, încheiate de România. În acest sens, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: ate alfanumerice şi biometrice referitoare la solicitant; date referitoare la vize şi PMT solicitate, solicitate anterior, eliberate, refuzate, anulate, retrase sau prelungite, după caz; legături cu alte solicitări ale aceluiaşi solicitant.

Furnizarea anumitor categorii de date cu caracter personal nu este obligatorie pentru cetăţenii statelor terţe care sunt membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. Datele din formularul de viză (aspect valabil şi după data aderării la Spaţiul Schengen), marcate cu un asterisc (*) - ex: ocupaţia actuală, numele angajatorului sau numele gazdei, printre altele, nu sunt obligatorii pentru membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care probează legătura de familie cu documente în acest sens.

Pe cale de excepţie, în conformitate cu dispoziţiile art.9 alin.(2) lit.(a) din RGPD, MAE prelucrează categorii speciale de date, atunci când persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul pentru o astfel de prelucrare. Datele cu caracter special pot fi colectate exclusiv din partea persoanei vizate, atunci când acestea servesc scopului prelucrării (eliberarea vizei/PMT). Prelucrarea datelor cu caracter special este efectuată doar ulterior obţinerii consimţământului persoanei vizate (expres, neechivoc, informat şi acordat în scris, prin semnarea formularului de cerere a vizei ori PMT), cât şi în baza unei dispoziţii legale, cu respectarea principiului potrivit căruia datele colectate trebuie să fie adecvate, pertinente şi neexcesive, raportat la scopul prelucrării, respectiv de procesare, examinare şi aprobare a unei cereri (ex. date referitoare la starea de sănătate, atunci când prelucrarea acestor date este necesară pentru asigurarea unor măsuri de prevenire a unor riscuri la adresa sănătăţii publice). În acest sens, datele sensibile colectate nu vor excede scopului stabilit prin prevederile RGPD și ale legislaţiei speciale în domeniu, pentru care sunt colectate – procesarea, examinarea cererilor de vize şi PMT, precum şi aprobarea şi eliberarea acestora.