Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie

Politicile UE în domeniul migraţiei şi azilului

Gestionarea eficientă la nivelul Uniunii a domeniului migraţiei şi azilului este un obiectiv prioritar pentru actualul executiv european (2014-2019). La preluarea mandatului de Preşedinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a anunţat migraţia şi problematica refugiaţilor ca fiind una din cele 10 priorităţi ale programului politic al Comisiei Europene şi intenţia de a elabora o nouă politică a UE în aceste domenii.

La 13 mai 2015, Comisia Europeană a adoptat o nouă Agendă Europeană pentru Migraţie. Prin această nouă agendă, UE a propus măsuri imediate necesare pentru a răspunde provocărilor actuale din domeniul migraţiei, precum şi iniţiative pe termen mediu şi lung care trebuie luate pentru a furniza soluţii structurale în scopul unei mai bune gestionări a migraţiei, sub toate aspectele sale. Gestionarea migraţiei include o dimensiune internă, care derivă din responsabilitatea comună a statelor membre, dar şi o dimensiune externă, gestionată în cooperare cu ţările din afara UE, ţări de tranzit şi de origine a imigranţilor. Combinând atât politici interne, cât şi politici externe, agenda propune o abordare globală, bazată pe încredere şi solidaritate între statele şi instituţiile UE. Agenda UE pentru migraţie subliniază necesitatea unei noi abordări, cuprinzătoare, care să folosească toate politicile şi instrumentele pe care UE le are la dispoziţie, combinând în mod optim politici interne şi externe.

Priorităţile pe termen scurt ale Agendei UE sunt legate de necesitatea de a adopta măsuri care să prevină pierderi umane în contextul presiunii migratorii asupra Europei, prin alocarea de fonduri suplimentare pentru operaţiunile de căutare şi salvare, pentru relocarea legală şi în siguranţă a imigranţilor în Europa, asistenţă suplimentară pentru statele UE cele mai afectate de la graniţele externe ale UE. Migraţia este în acelaşi timp o provocare şi o oportunitate. Priorităţile pe termen mediu şi lung constau în dezvoltarea unor acţiuni structurale care să privească dincolo de crize şi urgenţe, ajutând statele membre să gestioneze mai bine toate aspectele migraţiei.

Agenda propune patru direcţii majore de acţiune: reducerea factorilor care încurajează migraţia ilegală, cu accent pe abordarea cauzelor fundamentale ale migraţiei ilegale din ţările terţe şi o mai bună aplicare a politicilor de returnare; salvarea vieţilor şi securizarea graniţelor externe printr-o mai bună gestionare a graniţei externe şi îmbunătăţirea eficienţei procedurilor la frontieră; consolidarea politicii comune de migraţie şi azil; dezvoltarea unei noi politici de migraţie legală, având în vedere viitoarele provocări demografice cu care se va confrunta UE.

Implementarea Agendei UE pentru migraţie a demarat prin adoptarea, la 27 mai 2015, de către Comisia Europeană a unui prim pachet de măsuri care se axează pe trei direcţii de acţiune: migraţia legală, măsuri provizorii în domeniul relocării de persoane care au nevoie de protecţie internaţională şi consolidarea capacităţii operaţionale (căutare şi salvare). Un al doilea pachet de măsuri a fost adoptat la 9 septembrie 2015 şi include măsuri referitoare la politica de returnare, lista ţărilor de origine sigure, fondul fiduciar de urgenţă al UE pentru Africa, sistemul de relocare al refugiaţilor, finanţarea pentru migraţie şi securitate, echilibrul între responsabilitate şi solidaritate în problema migraţiei.

Gestionarea migrației este corelată cu necesitatea de a avea frontiere externe ale UE mai sigure. La 15 decembrie 2015, Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri pentru consolidarea frontierelor externe, în vederea securizării frontierelor UE, realizării unui management eficient al migraţiei şi îmbunătăţirii securităţii interne a UE, inclusiv prin înființarea unei Agenţii pentru Paza Europeană de Frontieră şi de Coastă (prin consolidarea agenției FRONTEX). Agenția a fost lansată la 6 octombrie 2016.

În cadrul strategiei actuale a UE de gestionare a migrației, se acordă o atenție deosebită cooperării UE-Turcia în domeniul migrației. Această cooperare se derulează în baza Planului comun de acțiuni adoptat în noiembrie 2015 și a Declarației comune UE-Turcia andosată cu ocazia CE din 17-18 martie 2016. Obiectivele majore ale cooperării cu Turcia sunt: limitarea migrației ilegale pe ruta Mediteranei de Est/Balcanii de Vest, combaterea rețelelor de trafic cu migranți și acordarea de sprijin umanitar pentru găzduirea refugiaților sirieni de către Turcia. Acordul UE-Turcia, agreat în martie 2016, a demarat la 20 martie 2016, iar rezultatele acestuia sunt constant monitorizate de Comisia Europeană. În planul asistenței financiare, UE a adoptat o Facilitate pentru refugiații sirieni din Turcia în valoare de 3 miliarde de euro (2016-2017), cu contribuția bugetului comunitar și a bugetelor naționale ale statelor membre. Facilitatea este în prezent în curs de operaționalizare prin intermediul de proiecte concrete în beneficiul celor 2,5 milioane refugiați sirieni găzduiți de Turcia.

În iulie 2018, statele membre au aprobat a doua tranșă a Facilității pentru refugiații din Turcia II (FRIT II), pentru perioada 2019 – 2023, cu o valoare totală de 3 miliarde euro, dintre care 1 miliard euro va fi acoperit prin contribuțiile statelor membre, în timp ce 2 miliarde euro vor proveni din bugetul UE.

UE acordă o atenție particulară dimensiunii externe a migrației ca modalitate de abordare a cauzelor profunde ale fenomenului. Consiliul European din iunie 2016 a confirmat importanța măsurilor menite să consolideze cooperarea în domeniul migrației cu statele terțe de origine și de tranzit, în baza Cadrului de Parteneriat propus de Comisia Europeană la 7 iunie 2016. Obiectivele majore ale acestei cooperări sunt combaterea migrației ilegale și a traficului cu migranți, eficientizarea returnării migranților aflați în situație neregulamentară pe teritoriul UE, dezvoltarea capacității statelor terțe de a gestiona mai bine migrația, o mai bună utilizare a instrumentelor externe ale UE. Înaltul Reprezentant al UE pentru Politică Externă și de Securitate coordonează punerea în aplicare a acestei noi abordări împreună cu instituțiile europene și statele membre UE, în vederea încheierii de parteneriate personalizate cu un număr de state terțe de origine (compactele de migrație/ migration compacts). Acestea vor contribui la punerea în aplicare a Planului de acțiune de la Valletta (noiembrie 2015).

Concluziile Consiliului European din 28-29 iunie 2018 în domeniul migrației au urmărit punerea în aplicare a unei abordări cuprinzătoare, care să răspundă nevoii Uniunii de a controla migrația ilegală și de a identifica soluții de compromis pentru pozițiile statelor membre în gestionarea acestei problematici în interiorul Uniunii. Principalele direcții adoptate de liderii europeni au fost: o atenție specială acordată dimensiunii externe a migrației, prin intensificarea cooperării cu statele terțe de origine și de tranzit în cadrul unor parteneriate personalizate; întărirea protecției frontierelor externe ale Uniunii prin extinderea mandatului Agenției Europene pentru Paza Frontierelor și Garda de Coastă; în ceea ce privește dimensiunea internă, avansarea discuțiilor pentru adoptarea Pachetului privind Sistemul European Comun pentru Azil (SECA), format din cele șapte propuneri legislative lansate de Comisia Europeană în 2016 și 2017 (Regulamentul Dublin de stabilire a criteriilor și mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil pentru examinarea unei cereri de protecție internațională; Regulamentul privind înființarea Agenției Uniunii Europene pentru Azil; Regulamentul privind stabilirea EURODAC (baza de date biometrice); Regulament de stabilire a unei proceduri comune pentru protecție internațională în UE (de înlocuire a Directivei Proceduri de Azil); Regulament cu privire la calificarea cetățenilor terți sau persoanelor fără cetățenie ca beneficiari ai protecției internaționale (de înlocuire a Directivei Calificări);  revizuirea Directivei Condiții de recepție a solicitanților de protecție internațională; Regulament de stabilire a cadrului legal la nivel european în materie de relocare externă).

Cu ocazia prezentării Stării Uniunii în 2018 (12 septembrie), Președintele Comisiei Europene, Jean – Claude Juncker, a anunțat rezultatele implementării Agendei Europene pentru Migrație după patru ani de la adoptarea acesteia, și anume:

  • reducerea cu 97% a numărului de migranți sosiți pe ruta Est-mediteraneană;
  • reducerea cu 80% a numărului de migranți de pe ruta Central-mediteraneană;
  • salvarea a 690 000 de vieți pe mare.

România promovează un răspuns european comun la gestionarea migrației. O abordare cuprinzătoare a fenomenului migrației este esențială pentru a identifica soluții imediate la actuala criză, în paralel cu gestionarea cauzelor profunde ale fenomenului migrației. România manifestă solidaritate cu eforturile europene de gestionare a migrației prin participarea la procesul de relocare a migranților din Italia și Grecia, gestionarea cu succes a unui larg segment al frontierei externe, contribuții semnificative la activitatea agențiilor UE de profil - Agenţia pentru Paza Europeană de Frontieră şi de Coastă și Biroul European de Sprijin în domeniul Azilului - precum și la implementarea Acordului UE - Turcia. De asemenea, România susține avansarea cooperării cu statele de origine și de tranzit în contextul implementării compactelor de migrație.

Migrația reprezintă, alături de securitatea internă și de lupta împotriva terorismului, al II-lea Pilon de priorități - „Europa Siguranței”, al Programului țării noastre în calitate de stat care exercită Președinția rotativă la Consiliul Uniunii Europene. În primul semestru al anului 2019, PRES RO va conlucra cu toți factorii relevanți în direcția formulării de soluții care să garanteze o gestiune eficientă și durabilă a acestui fenomen prioritar de pe Agenda europeană, cu accent pe consolidarea frontierelor externe ale UE, gestionarea eficientă a acestora, cât și prin promovarea cooperării cu statele de origine și de tranzit.

Programul integral al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene poate fi consultat pe pagina www.romania2019.eu.

 

 

Actualizat în decembrie 2018