Politici UE

Piaţa Unică a Uniunii Europene. Piaţa Unică Digitală

Piața unică este una dintre cele mai mari realizări ale Europei, concepută pentru a permite libera circulație a bunurilor,  serviciilor, capitalului și persoanelor. Ea oferă oportunități atât întreprinderilor și profesioniștilor, cât şi consumatorilor. Concret, europenii au drepturi precum cel de a locui, de a studia, de a lucra sau de a beneficia de pensie în altă țară din UE. De asemenea, piaţa unică oferă consumatorilor acces la o gamă mai vastă de produse la prețuri competitive și le permite să se bucure de o mai mare protecție când fac cumpărături acasă, în străinătate sau pe internet, iar întreprinderile mari și mici pot efectua mai simplu și mai ieftin tranzacții comerciale în afara granițelor naționale și pot concura la nivel mondial.

Aceste oportunități nu se materializează însă întotdeauna, deoarece normele privind piața unică fie nu sunt suficient de bine cunoscute, fie nu au fost puse în aplicare fie sunt, pur și simplu, blocate de diverse bariere nejustificate. Totodată, piața unică trebuie să se adapteze pentru a reflecta realitățile prezentului, iar ideile inovatoare și noile modele de afaceri trebuie să-și găsească și ele locul.

Criza economică și financiară a pus la încercare economiile statelor membre și a generat costuri sociale imense. Rata șomajului rămâne în mod constant ridicată în întreaga Europă, mai ales în rândul tinerilor, care ar trebui să fie motorul vitalității Europei. Nivelurile insuficiente ale investițiilor și obstacolele de pe piețele de produse și de servicii au afectat productivitatea și competitivitatea economiei europene, cu impact direct asupra ratei de creştere economică. Deseori, întreprinderile se simt sufocate de reglementări depășite și excesiv de împovărătoare și nu reușesc să obțină informațiile de care au nevoie.

În același timp, inovarea și lanțurile valorice globale generează noi oportunități. Tehnologiile digitale transformă multe sectoare industriale, ducând la un sistem de producție mai eficient și la noi modele de afaceri inovatoare. Din ce în ce mai mult, producția și serviciile sunt integrate în cadrul unor oferte de afaceri inteligente și respectuoase față de mediu, care oferă o mai mare valoare adăugată clienților. Dar, pe de altă parte, inovarea pune la îndoială modelele tradiționale de afaceri și relațiile existente între consumatori și operatorii economici.

În vederea aprofundării pieţei unice, Comisia Europeană a dat publicităţii, la data de 28 octombrie 2015, Strategia europeană privind Piaţa Unică, cu titlul „Ameliorarea Pieţei unice: mai multe oportunităţi pentru cetăţeni şi întreprinderi”. Strategia privind Piaţa Unică este acompaniată de un document de lucru, care furnizează o analiză cuprinzătoare şi datele economice care stau la baza măsurilor propuse, precum şi de Raportul privind integrarea pieţei unice şi competitivitatea în UE şi în statele membre.

Strategia răspunde nevoii pieţei unice de a primi un nou impuls şi de a fi modernizată într-un mod care să îmbunătăţească funcţionarea pieţelor de produse şi servicii şi să garanteze un nivel adecvat de protecţie pentru cetăţeni, printr-o serie de acţiuni ambiţioase şi pragmatice, axate pe trei direcţii mari de acţiune, astfel:

 • Crearea de oportunităţi pentru consumatori şi întreprinderi, prin încurajarea dezvoltării economiei colaborative, susţinerea dezvoltării IMM-urilor şi a start-up-urilor, abordarea restricţiilor nejustificate şi disproporţionate în domeniul serviciilor profesionale şi a comerţului cu amănuntul precum şi prin prevenirea discriminării consumatorilor şi a antreprenorilor, prin măsuri de combatere a restricţiilor pe criterii geografice la furnizarea de produse şi servicii.
 • Încurajarea modernizării şi inovării, prin modernizarea sistemului de standardizare, adoptarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de achiziţii publice şi consolidarea cadrului juridic de protecţie a proprietăţii intelectuale.
 • Asigurarea unei implementări reale a legislaţiei privind piaţa unică, prin crearea unei veritabile culturi a respectării normelor în domeniu

Strategia se axează pe măsuri practice menite să sprijine dezvoltarea și extinderea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a întreprinderilor nou-înființate, să promoveze inovarea, să stimuleze investițiile și să ofere putere de decizie consumatorilor. Aceste măsuri completează o serie de inițiative sectoriale, cum ar fi, de exemplu, inițiativele menite să îmbunătățească funcționarea pieței unice pentru transportul rutier și asigurarea respectării legislației în domeniu. Acestea se bazează pe date economice și se concentrează pe obstacolele cele mai importante din punct de vedere economic.

Calendarul acţiunilor prevăzute de strategie vizează perioada 2016-2018, urmând ca la mijlocul perioadei (sfârşitul anului 2017) să aibă loc o evaluare de etapă a progreselor înregistrate în implementarea strategiei. Pe baza rezultatelor evaluării şi a unei analize economice cuprinzătoare, Comisia Europeană va decide asupra necesităţii de a propune noi acţiuni in domeniu.

Preşedinţia olandeză a Consiliului UE acordă o importanţă deosebită pieţei unice, ca mecanism inovator şi creator de locuri de muncă, programul Preşedinţiei vizând avansarea măsurilor prevăzute în strategie în vederea asigurării implementării adecvate a legislaţiei actuale în toate statele membre, stimulării antreprenoriatului inovator, întăririi sectorului noilor servicii şi a celor cu potenţial ridicat de creştere, în paralel cu investiţia în cercetare şi negocierea de acorduri de comerţ cu state terţe.

Până în prezent, au mai fost demarate discuţii incipiente cu privire la Iniţiativa privind introducerea unui paşaport pentru servicii în sectoare-cheie ale economiei, cum ar fi serviciile de construcţii şi serviciile pentru întreprinderi. Iniţiativa ar urma să introducă o uniformizare a formularelor de schimb de informaţii, scopul acestui exerciţiu fiind de transparentizare a cerinţelor aplicabile în diferite state membre pe sectoarele ţintă. Totodată, se au în vedere măsuri legislative care vor viza înlăturarea restricţiilor privind forma juridică de organizare, acţionariatul sau restricţiile multidisciplinare pentru servicii profesionale esenţiale. Discuţiile din cadrul Consiliului UE au vizat  identificarea principalelor linii de poziţionare ale statelor membre pe subiect, în perspectiva viitoarei propuneri a Comisiei Europene.

Totodată, demersurile cuprinse în Strategia privind Piaţa Unică trebuie considerate în strânsă corelaţie cu cele cuprinse în Strategia privind Piaţa Unică Digitală, adoptată de Comisia Europeană la 6 mai 2015, având ca scop stimularea creşterii economice şi impulsionarea creării de locuri de muncă concomitent cu înlăturarea obstacolelor cu care se confruntă, în fiecare zi, cetăţenii şi întreprinderile din UE, precum geo-blocarea sau ineficienţa în livrarea transfrontalieră a coletelor, imposibilitatea conectării la o serie de servicii disponibile on-line sau limitarea serviciilor digitale la frontierele naţionale.

Prin Strategia privind Piaţa Unică Digitală Comisia vizează, în special, înlăturarea barierelor din mediul digital, reprezentate de fragmentarea generată de diferitele regimuri de reglementare existente la nivelul statelor membre în domenii precum protecţia consumatorilor, TVA, reglementări specifice unor produse şi tranzacţii de plată naţionale, fapt care se traduce în numeroase piedici pentru întreprinderi (în special IMM-uri) cu activitate de comercializare transfrontalieră.

Conform evaluărilor Comisiei Europene, definitivarea Pieţei Unice Digitale ar urma să atragă un plus de 415 miliarde Euro pentru bugetul european şi ar putea conduce la crearea a peste 3,8 milioane de locuri de muncă şi la reducerea costurilor administraţiilor publice cu 15-20%.

Strategia privind piaţa unică digitală stabileşte 16 acţiuni esenţiale, grupate în 3 piloni, principalele domenii asupra cărora se va concentra activitatea Comisiei Europene în contextul implementării strategiei globale privind piaţa unică digitală fiind următoarele:

1. Asigurarea unui acces mai bun al consumatorilor şi al întreprinderilor la bunurile şi serviciile digitale

 • Propuneri legislative menite a asigura norme transfrontaliere simple şi eficiente pentru consumatori şi mediul de afaceri, incluzând stabilirea de reguli armonizate ale UE pentru achiziţionarea online a conţinutului digital

- Propunerea de Directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele pentru furnizarea de conţinut digital - Obiectivul general al propunerii este de a contribui la creşterea mai rapidă a pieţei unice digitale, atât în beneficiul consumatorilor, cât şi al întreprinderilor. Prin eliminarea principalelor obstacole legate de dreptul contractelor care stau în calea comerţului transfrontalier, normele prezentate în această propunere vor reduce nesiguranţa cu care se confruntă întreprinderile şi consumatorii din cauza complexităţii cadrului juridic, precum şi costurile suportate de întreprinderi ca urmare a diferenţelor dintre statele membre în ceea ce priveşte dreptul contractelor. Iniţiativa va spori încrederea consumatorilor prin prevederea de norme uniforme care conferă consumatorilor drepturi clare.

Prin propunere se urmăreşte să se acopere actualul vid legislativ din acquis-ul în domeniul protecţiei consumatorilor la nivelul UE în ceea ce priveşte anumite aspecte contractuale deocamdată nereglementate.

- Propunerea de Directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare on-line şi alte tipuri de vânzare la distanţă a bunurilor - Obiectivul iniţiativei este să elimine obstacolele create de dreptul contractelor de consum în comerţul online. Normele privind vânzarea bunurilor prevăzute în Directiva 1999/44/CE vizează o armonizare minimă şi, prin urmare, permit transpunerea diferită de către statele membre. Acest lucru a dus la o fragmentare a cadrului juridic. Propunerea se bazează pe armonizarea deplină a anumitor drepturi contractuale esenţiale ale consumatorilor. Prin urmare, propunerea va crea un set unic de norme care va asigura acelaşi nivel ridicat de protecţie a consumatorilor pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi va permite comercianţilor să încheie contracte de vânzare cu consumatorii din toate statele membre pe baza aceloraşi clauze contractuale. Propunerea ar reduce semnificativ costurile de conformare suportate de comercianţi, garantând în acelaşi timp un nivel ridicat de protecţie pentru consumatori.

- Propunere de Regulament privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete, în scopul creşterii transparenţei, a interoperabilităţii între diferiţi operatori, a soluţionării problemei costurilor excesive, mai ales pentru livrările coletelor mici şi al supravegherii respectării normelor legislative - Obiectivele specifice ale propunerii vizează: eficientizarea serviciilor de livrare a coletelor la nivel transfrontalier prin supravegherea consolidată a aplicării coerente a cadrului de reglementare în statele membre şi încurajarea concurenţei şi creşterea transparenţei asupra tarifelor practicate, cu scopul de a reduce diferenţele tarifare nejustificate şi pentru a diminua tarifele plătite de către persoanele fizice şi întreprinderile mici, în special în zonele îndepărtate.

- Propunere de Regulament privind geo-blocarea şi alte forme de discriminare bazate pe locul de rezidenţă sau naţionalitate în cadrul Pieţei Unice - Iniţiativa include propuneri pentru combaterea deciziilor comerciale unilaterale care au drept rezultat discriminarea consumatorilor în funcţie de rezidenţa acestora. Obiectivul general al propunerii este de a oferi consumatorilor europeni un acces mai bun la bunuri şi servicii în piaţa unică prin prevenirea discriminării directe şi indirecte, de către comercianţi şi prin segmentarea, în mod artificial, a pieţei pe baza reşedinţei clienţilor. Propunerea interzice blocarea nejustificată a accesului la site-uri şi alte interfeţe on-line, precum şi redirecţionarea clienţilor la o altă versiune. Propunerea nu se referă la stabilirea preţurilor, deci comercianţii vor avea libertatea de a-şi stabili preţurile. De asemenea, nu abordează problema preţurilor dinamice, în cazul în care comercianţii îşi adaptează ofertele, în funcţie de factori care nu sunt legaţi, însă, de naţionalitate sau de rezidenţă.

       Garantarea accesului îmbunătăţit la conţinutul digital – crearea unui cadru modern al drepturilor de autor - COM a propus reforma regimului drepturilor de autor cu scopul de a permite portabilitatea totală a conţinutului achiziţionat legal, facilitarea accesului la serviciile transfrontaliere, protejând valoarea drepturilor în sectorul audio-vizual; creşterea certitudinii juridice şi înlesnirea unei mai bune utilizări, la nivel transfrontalier, a conţinutului pentru scopuri specifice (cercetare, educaţie, data mining). În paralel, a fost lansat un proces de revizuire şi modernizare a punerii în aplicare, la nivel transfrontalier, a drepturilor de proprietate intelectuală.

       Reducerea obstacolelor şi a dificultăţilor privind aplicarea TVA pentru vânzările on-line transfrontaliere - Propunerile COM vor viza reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, cauzate de  regimurile TVA diferite şi încurajarea comerţului on-line transfrontalier, mai ales pentru IMM-uri, permiterea unui audit unic al afacerilor transfrontaliere în ceea ce priveşte TVA-ul şi eliminarea scutirii de TVA pentru importul de loturi mici de bunuri achiziţionate de consumatori de la furnizori din ţări terţe.

2. Crearea condiţiilor adecvate pentru dezvoltarea reţelelor  şi a serviciilor digitale

 • Revizuirea normelor actuale privind comunicaţiile  electronice. Reforma se va concentra pe: stabilirea unei abordări de piaţă unică cu privire la managementul şi politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio; stabilirea condiţiilor adecvate pentru o piaţă unică digitală reală prin soluţionarea problemelor de fragmentare cu privire la reglementarea în domeniu; stabilirea unui mediu concurenţial echitabil pentru toţi actorii pieţei şi asigurarea aplicării coerente a normelor de reglementare; crearea stimulentelor pentru investiţiile în reţelele de bandă largă de mare viteză, disponibilitatea universală a benzii largi, inclusiv în zonele rurale; crearea unui cadru de reglementare instituţional care să poată susţine piaţa unică europeană a comunicaţiilor electronice şi mass-media astfel încât acestea să fie adaptate noilor provocări, în special în ceea ce priveşte uzanţele consumatorilor, având ca finalitate încurajarea investiţiilor în infrastructura de comunicaţii în bandă largă.
 • Realizarea unei analize cuprinzătoare a rolului platformelor online în economia digitală. În acest sens, Comunicarea Comisiei cu privire la platformele online şi piaţa unică digitală îşi propune să evidenţieze principalele probleme identificate în evaluarea platformelor online şi să prezinte oportunităţile de inovare aduse de platformele online şi provocările în materie de reglementare. Comisia consideră că asigurarea premiselor dezvoltării ecosistemelor europene de platforme online ar trebui să se realizeze prin măsuri de co-reglementare şi auto-reglementare. Autorităţile publice trebuie să se angajeze să răspundă cerinţelor economiei digitale, bazate pe noi modele de afaceri digitale, iar industria trebuie să-şi consolideze, în mod voluntar, eforturile în vederea menţinerii încrederii şi fiabilităţii serviciilor lor.

Comisia şi-a propus să identifice cum poate fi încurajată dezvoltarea ecosistemelor europene competitive de platforme online în sectoare strategice precum sănătate, vehicule automate, oraşe inteligente. În acest efort, va fi sprijinită de viitorul Consiliu European al Inovării.

 • Revizuirea directivei e-Privacy, după ce va fi adoptat noul cadru general al UE privind protecţia datelor. După ce, în perioada 11 aprilie - 5 iulie 2016, serviciile Comisiei au deschis consultarea publică pe tema revizuirii directivei ePrivacy, în luna decembrie 2016 se va lansa o nouă propunere legislativă în acest domeniu. Obiectivul consultării a vizat analizarea eficacităţii, relevanţei, eficienţei şi a coerenţei normelor actuale ale UE, precum şi a posibilelor abordări în perspectiva revizuirii directivei ePrivacy, cu accent pe extinderea domeniului de aplicare, modul de a asigura securitatea şi confidenţialitatea comunicaţiilor, drepturile abonaţilor şi pe problema comunicărilor comerciale nesolicitate.
 • Revizuirea Directivei privind serviciile media audiovizuale - Propunerea se concentrează asupra domeniului de aplicare şi asupra naturii normelor impuse tuturor actorilor de pe piaţă, în special în privinţa promovării operelor europene, protecţiei minorilor şi a regulilor legate de publicitate. Propunerea continuă să se bazeze, în general, pe un nivel minim de armonizare (cu excepţia platformelor). Ca element de noutate, însă, este urmărit un grad mai ridicat de armonizare în ceea ce priveşte consolidarea independenţei autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul audiovizual. Propunerea consolidează rolul Grupului European de Reglementare pentru Serviciile Media Audiovizuale (ERGA), dându-i mai multe competenţe legate de consilierea şi asistarea Comisiei în transpunerea directivei în statele membre.

 

3. Crearea unei economii şi a unei societăţi digitale europene cu potenţial de creştere pe termen lung

 • Comunicarea referitoare la Planul de Acţiune privind eGuvernarea 2016-2020: Accelerarea transformării digitale a guvernelor - Obiectivul pe care îl propune COM este ca, până în anul 2020, administraţiile publice şi instituţiile publice UE să funcţioneze de o manieră deschisă şi incluzivă şi să furnizeze servicii publice digitale, fără frontiere, personalizate şi uşor de utilizat, pentru toţi cetăţenii şi mediul de afaceri din UE

Planul de acţiune stabileşte o serie de principii pe care iniţiativele viitoare ar trebui să le respecte pentru a se obţine beneficiile semnificative pe care guvernarea electronică le poate aduce întreprinderilor, cetăţenilor şi administraţiilor publice, cum ar fi: digital în mod implicit (”by default”), principiul ”doar o singură dată”, incluziune şi accesibilitate, deschidere şi transparenţă, caracter transfrontalier implicit, interoperabilitate implicită, credibilitate şi securitate.

Principalele direcţii asupra cărora se vor concentra acţiunile Comisiei Europene sunt:

- Modernizarea administraţiei publice cu ajutorul TIC, utilizând tehnologii-cheie de facilitare a digitalizării.

- Facilitarea mobilităţii transfrontaliere prin intermediul unor servicii publice digitale interoperabile.

 • Comunicarea privind priorităţile pentru standardizarea în domeniul ICT - Obiectivul general al Comunicării este de a stabili o abordare strategică şi politică cuprinzătoare în ceea ce priveşte standardizarea pentru tehnologiile TIC în contextul în care realitatea arată că multe sectoare ale economiei se bazează din ce în ce mai mult pe tehnologii digitale, tehnologii ce evoluează foarte rapid. Prin urmare, adaptarea procesului de standardizare la realităţile economice este esenţial atât pentru finalizarea pieţei unice digitale, cat si pentru menţinerea competitivităţii companiilor europene pe plan global.

Comisia a identificat 5 domenii prioritare considerate esenţiale pentru piaţa unică digitală: comunicaţiile 5G, cloud computing-ul, internetul obiectelor, tehnologii de tip big data şi securitatea cibernetică. Standardizarea TIC va continua să se realizeze la nivelul industriei, în mod voluntar şi pe bază de consens, dar va fi accelerată şi mai bine direcţionată, pe baza domeniilor prioritare anterior menţionate.

 • Comunicarea privind Iniţiativa Cloud-ului European - Crearea unei economii competitive bazate pe cunoaştere şi pe date în Europa - Scopul este de a ajuta mediul ştiinţific, industria şi autorităţile publice europene în accesarea infrastructurilor de date şi a serviciilor de cloud, la nivel mondial, având în vedere că aceştia sunt factori decisivi pentru succesul economiei digitale  Iniţiativa europeană în domeniul cloud computing-ului ar trebui să ofere fiecărui centru de cercetare, fiecărui proiect de cercetare şi fiecărui cercetător din Europa capacităţile de calcul intensiv, de stocare şi de analiză a datelor de anvergură mondială de care aceştia au nevoie pentru a reuşi să se integreze în sistemul de inovare mondial, care este bazat pe date.

Principalele acţiuni pe care le are în vedere Comisia sunt grupate în jurul a 3 mari soluţii: Cloud-ul european destinat ştiinţei deschise, infrastructura europeană de date şi extinderea accesului şi consolidarea încrederii.

 • Comunicarea privind Digitizarea Industriei Europene - Obţinerea unor beneficii maxime în Piaţa Unică Digitală – Documentul introduce un set de măsuri, cu scopul de a stabili un cadru pentru coordonarea între iniţiativele naţionale/la nivel UE şi acţiunile de politică relevante precum investiţiile în inovaţiile digitale şi în infrastructurile digitale, accelerând dezvoltarea standardelor ICT şi explorând condiţiile de reglementare şi adaptarea forţei de muncă la noul context digital, incluzând îmbunătăţirea competenţelor. Obiectivul general al Comunicării este de a consolida competitivitatea UE în domeniul tehnologiilor digitale şi de a garanta că toate industriile din Europa, indiferent de sector, de locul unde sunt amplasate şi de dimensiuni pot beneficia pe deplin de inovarea digitală.

De asemenea, în contextul angajamentelor asumate privind modernizarea sistemului juridic aferent dreptului de autor, în luna decembrie 2015, Comisia Europeană a publicat Propunerea de Regulament pentru asigurarea portabilităţii transfrontaliere a serviciilor de conţinut online, în cadrul Pieţei Interne şi Comunicarea Către un cadru modern, mai european, privind drepturile de autor. Obiectivul propunerii de regulament constă în asigurarea accesului consumatorilor aflaţi temporar în alt stat membru UE la conţinutul online achiziţionat în ţara de reşedinţă, fie că este vorba de filme, muzică, servicii de radiodifuziune sau cărţi electronice. De asemenea, prin publicarea Comunicării, Comisia doreşte să se asigure că cetăţenii europeni au acces la o ofertă amplă şi legală de conţinut, garantând, în acelaşi timp, că autorii şi alţi deţinători ai drepturilor de autor vor fi mai bine protejaţi şi remuneraţi în mod echitabil. Propunerea de Regulament a fost adoptată de SM în Consiliul Competitivitate din 26 mai 2016 iar în prezent se află în analiză în comisia JURI a PE. Se aşteaptă adoptarea acestuia în prima lectură la începutul anului 2017.

Tot în domeniul drepturilor de autor, în data de 14 septembrie 2016, CE a publicat cel de-al doilea pachet de modernizare a cadrului legislativ în materie, în contextul agendei prezentate de către JC Juncker cu ocazia Adresei privind Starea Uniunii 2016. (Reforma sistemului drepturilor de autor este subscrisă atât angajamentelor UE în domeniul drepturilor de autor cât şi celor din cadrul Strategiei privind Piaţa Unică Digitală.) Cel de-al doilea pachet de măsuri în materie de drept de autor (o Comunicare, două propuneri de Directive şi două propuneri de Regulamente) are ca scop crearea premiselor necesare dezvoltării pieţei de produse culturale on-line, în contextul în care tehnologiile moderne au schimbat substanţial distribuţia şi accesarea conţinutului creativ, fie că este vorba de filme, piese muzicale, cărţi sau presă. Cele patru propuneri legislative tocmai lansate de CE vizează atât ansamblul sistemului drepturilor de autor în cadrul Pieţei Unicei Digitale, cât şi specific, implementarea Tratatului Marrakesh referitor la accesul persoanelor cu dizabilităţi la operele publicate. (Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind Drepturile de Autor în cadrul Pieţei Unice Digitale; Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind regulile referitoare la exercitare drepturilor de autor şi a drepturilor conexe aplicabile anumitor transmisii on-line ale organizaţiilor de radiodifuzare şi retransmisiilor programelor de radio şi televiziune; Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizarea operelor protejate prin drepturi de autor de către persoanele oarbe, cu dificultăţi de vedere sau dizabilităţi de citire; Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind schimburile transfrontaliere între Uniune şi ţările terţe de copii în format accesibil a anumitor opere pentru persoanele oarbe, cu dificultăţi de vedere sau dizabilităţi de citire.)

 

Direcţia Piaţă Internă şi Politici Sectoriale, 17 octombrie 2016