Organizare

Organigramă 


 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este organizat şi funcţionează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 16 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

Activitatea ministerului este condusă de ministrul afacerilor externe, care, totodată, îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. De asemenea, ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.

Ministrul delegat pentru afaceri europene, care activează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, are atribuții în organizarea și coordonarea, la nivel național, a domeniului afacerilor europene.

Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de patru secretari de stat , precum şi de un secretar general şi de un secretar general adjunct. Ministrul delegat pentru afaceri europene este ajutat în activitatea sa de doi secretari de stat și de un subsecretar de stat. Atribuțiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, respectiv al ministrului delegat pentru afaceri europene, după caz.

În cadrul MAE funcționează şi Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de director general, subordonat ministrului afacerilor externe, şi o direcție pentru activitatea Agentului guvernamental. Atribuțiile Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

În cadrul ministerului funcționează, în coordonarea directă a ministrului delegat pentru afaceri europene, Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curții de Justiție, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, precum şi a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor, funcţionează ca autoritate naţională în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare, controlul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

În coordonarea ministrului afacerilor externe funcționează, ca organ consultativ, Colegiul MAE, precum şi alte organe consultative, constituite în condiţiile legii.

La nivelul MAE este organizată și o structură de audit public intern, distinctă şi independentă, subordonată direct ministrului afacerilor externe. Misiunea Corpului de Audit Intern este de a acorda consultanţă şi asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de şi de a oferi recomandări pentru îmbunătăţirea acestora.

Activitatea specifică a ministerului este desfăşurată de personalul diplomatic şi consular, ale cărui statut, drepturi şi obligaţii sunt stabilite de Legea nr. 269/2003 privind Statutul corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările și completările ulterioare. Personalul diplomatic şi consular activează în administraţia centrală sau în serviciul exterior.

MAE este încadrat cu personal diplomatic şi consular, cu personal pe funcţii de execuţie specifice, cu funcţionari publici, precum şi cu personal contractual.

Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2396, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat şi cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat, din care 922 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat şi cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat. Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1474.

Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale.

În subordinea MAE funcționează Institutul Diplomatic Român și Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare, instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.

În coordonarea MAE îsi desfăşoară activitatea:

M.A.E. sprijină activitatea următoarelor instituţii cu preocupări în domeniul relaţiilor internaţionale: Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene şi Casa Americii Latine.